Programy KKWR


W 1993 roku, gdy sieć środowiskowych ognisk wychowawczych obejmowała już 75 placówek, rozpoczęły się prace nad 3 unikalnymi programami KKWR, które wspierały i doskonaliły efekty pracy ognisk, pozwalając uzyskiwać jeszcze lepsze i trwalsze efekty działań opiekuńczo-wychowawczych.

Pedagog Rodzinny

KKWR przystąpił do realizacji programu „Pedagog Rodzinny” w grudniu 1995 roku.

Pomimo braku dotacji na ten cel z instytucji publicznych udało nam się zatrudnić najpierw 5, a następnie 15 pedagogów rodzinnych, którzy objęli opieką ponad 180 rodzin wychowujących 557 dzieci. Po kilku miesiącach można było stwierdzić, że poprawiła się sytuacja życiowa ponad 250 dzieci objętych programem. Pozostałe wymagały dalszej, żmudnej pracy.

Dzięki pracy pedagogów rodzinnych w pierwszym okresie (w latach 1995–1996) wstrzymano decyzję o umieszczeniu 57 wychowanków w placówkach opieki całkowitej (wówczas domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze).

Do roku 2002 program rozwijał się dynamicznie głównie dzięki dotacjom pozyskiwanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zatrudniano kilkudziesięciu pedagogów. Wzrosło zainteresowanie zdobyciem umiejętności niezbędnych do pełnienia tej funkcji. Następne lata, pomimo priorytetów rządowych, ogólnopolskich akcji, jak „Rok Rodziny” – trudniej było pozyskać środki na program, aż w końcu w latach 2005–2006 nie było żadnej instytucji zainteresowanej powstrzymywaniem procesu dezintegracji rodziny.

Pomimo tych utrudnień program jest kontynuowany i dotychczas łącznie w programie realizowanym bezpośrednio przez KKWR udział wzięło 161 pedagogów rodzinnych, którzy opieką objęli 1593 rodziny wychowujące 4695 dzieci.

Przeczytaj więcej o programie „Pedagog Rodzinny”

Pedagog uliczny („Wychowawca Podwórkowy”, streetworker)

Pedagodzy uliczni spełniają trzy uzupełniające się funkcje:

  • są rzecznikami interesów i praw dzieci i młodzieży, którym pomagają,
  • podejmują interwencję w sytuacji, gdy stwierdzą, że dziecko jest krzywdzone,
  • wpływają na zmianę zachowań podopiecznych.

Przeczytaj więcej o programie „Pedagog Uliczny”


Podziel się